Relacja z posiedzenia poniedziałkowej komisji.

 
RELACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI spisana przez Joannę Erbel
 
Walkiewicz opowiada o tym, że po akcji społecznego otwarcia baru "Prasowego" namawiali burmistrza Bartelskiego, żeby przetarg na lokal był profilowany.
Po wywiadzie, który udzielił Bartelski Walkiewicz poprosił o to, żeby została zwołana sesja rady nt. lokalu profilowanego.

Bartelski wycofał się z sprzeciwu wobec tego, żeby to był przetarg na lokal profilowany. Bartelski w pismie [odczytanym na początku sesji przez przewodniczącego] prosi komisję, żeby stworzyła kryteria do tego przetargu.
Poniedziałek 4:47pm
 
Joanna Erbel Projekt stanowiska przedstawiony przez Walkiewicza:

"Komisja ds. monitorowania sposobu zarządzania komunalnym zasobem lokali użytkowych Rady Dz. Śródmieście m.st. Warszawy, z dn. 16.01.2012

w sprawie wystawienia w konkursie profilowanym lokalu przy ul. Marszałkowskiej 10/16

Komisja ds. monitorowania sposobu zarządzania komunalnym zasobem lokali uzytkowych opowiada się za utrzymaniem funkcji baru mlecznego w lokalu przy ul. Marszałkowskiej 10/16.

Dotychczas najemczyni, która przez wiele lat prowadziła usytuowany w tym miejscu popularny Bar Mleczny "Prasowy", zakończyła działalność w związku z przejściem na emeryturę. Wobec znacznego zapotrzebowania wśród mniej zamożnych mieszkańców Warszawy, na tego typu tanie lokalne gastronomiczne, byłoby wskazane aby bar mleczny nadal w tym miejscu funkcjonował.

W ostatnich latach wiele warszawskich barów mlecznych przestało funkcjonować, w związku z problemami lokalowymi lub konkurencją ze strony lokali typu fast food. Komisja wyraża przekonanie, że należy się przeciwstawiać temu zjawisku i wesprzeć funkcjonowanie barów mlecznych.

Wobec powyższego Komisja zwraca sie do Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy o zorganizowaniu konkursu profilowanego na najem lokali ze wskazaniem funkcji "bar mleczny". "
Poniedziałek 4:57pm
 
Joanna Erbel Strona społeczna /czyli my/ proponuje trzy apele, z których jeden mogłaby podpisać Rada Dz. Śródmieście:
Poniedziałek 4:58pm
 
Joanna Erbel ‎1. Apel w sprawie Baru Prasowego

Oddolne otwarcie Baru Prasowego przez mieszkańców, duża frekwencja, dwieście posiłków wydanych w ciągu czterech godzin, ciągłe zainteresowanie protestem w skali krajowej oraz ponad tysiąc dwieście podpisów popierających petycję w obronie Prasowego, są dowodem na to, że bary mleczne pełnią istotną funkcję społeczną w tkance miejskiej, zaś Bar Prasowy jest w swoim miejscu powszechnie pożądany. Jednocześnie, wydarzenia te uwydatniły generalny brak zgody mieszkańców na politykę przestrzenną ignorującą ich potrzeby, a także ich pragnienie udziału w organizowaniu przestrzeni miejskiej na zasadach demokratycznych.

Zaalarmowani planami zagospodarowania przestrzeni Baru Prasowego według kryteriów komercyjnych, apelujemy o zorganizowanie profilowanego konkursu ofert na bar mleczny.
Zaniepokojeni, że lokal po barze przestanie odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności, dzieląc los wielu innych przestrzeni użyteczności publicznej w Warszawie, domagamy się włączenia mieszkańców Śródmieścia w proces decyzyjny przy wyborze najemcy na ten lokal.

Aby zapewnić, by głównym kryterium wyboru zwycięzcy konkursu były potrzeby mieszkańców, a nie najwyższa stawka czynszu, domagamy się:

- zachowania dotychczasowej funkcji społecznej baru mlecznego (powszechny dostęp, tanie posiłki)
- decyzyjnego wpływu mieszkańców na każdym etapie procesu stanowiącego o wyborze nowego najemcy lokalu
- uwzględnienia opinii mieszkańców w decyzji o nieprzedłużeniu umowy nowemu najemcy w przypadku, gdy jego działalność nie będzie odpowiadać ich potrzebom
- szerokiej możliwości udziału w konkursie ofert (niskie wadium, które nie będzie stanowiło cenzusu majątkowego)
- stworzenia mapy potrzeb mieszkańców dzielnicy Śródmieście
Poniedziałek 4:58pm
 
Joanna Erbel ‎2. Apel do Radnych Dzielnicy Śródmieście w sprawie Baru Prasowego i polityki lokalowej miasta

Szanowni Państwo!

Oddolna inicjatywa zorganizowania społecznej jadłodajni w lokalu po zamkniętym Barze Prasowym nie tylko spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy, ale też sprowokowała dyskusję na temat roli i znaczenia przestrzeni takich jak bary mleczne. W wypowiedziach mieszkańców i prasowych komentarzach jednoznacznie wyartykułowana została potrzeba chronienia lokali zagrożonych likwidacją z powodu dużej konkurencji z podmiotami silniejszymi ekonomicznie. Mieszkańcy oczekują od władz Dzielnicy i miasta, że o przeznaczeniu lokali użytkowych będzie decydowało przede wszystkim to, w jakim stopniu prowadzona w nich działalność zaspokaja potrzeby warszawiaków. Narasta sprzeciw wobec przedkładania wąsko rozumianego interesu ekonomicznego miasta ponad użyteczność i dostępność usług dla szerokiego grona jego mieszkańców. Jednocześnie wydarzenia wokół Baru Prasowego świadczą o rosnącej potrzebie zwiększenia udziału mieszkańców w decydowaniu o sposobie gospodarowania przestrzenią miejską.
Władze samorządowe powołane została po to, żeby zaspokajać potrzeby wspólnoty, a nie maksymalizować zysk jej kosztem. Jeżeli realizacja tej misji jest zagrożona, obywatele mają prawo domagać się wprowadzenia takich procedur, które zwiększą ich udział w zarządzaniu miastem.
Chcąc chronić historyczne dziedzictwo Warszawy i pamiętając o społecznej funkcji barów mlecznych, apelujemy do Rady Dzielnicy Śródmieście, by we współpracy z Zarządem Gospodarowania Nieruchomościami opracowała rozwiązania prawne, które pozwolą zorganizować przetarg profilowany na lokal po zamkniętym Barze Prasowym, gwarantujący, że w miejscu tym powstanie bar mleczny serwujący posiłki w cenach przystępnych dla mniej zamożnych mieszkańców.
Dążąc do wzmocnienia partycypacji społecznej i wykorzystania komunalnych lokali użytkowych zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców, postulujemy stworzenie Mapy Potrzeb Mieszkańców w drodze konsultacji społecznych zorganizowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej. Mapa ta powinna być podstawą organizowania przetargów profilowanych na najem lokali użytkowych. Podobne konsultacje społeczne zostały już z sukcesem przeprowadzone w dzielnicy Praga-Południe.
Zdając sobie sprawę, że zaspokojenie potrzeb mieszkańców będzie trudne, jeżeli ostatecznym kryterium wyboru oferty pozostanie cena, proponujemy aby Rada Dzielnicy wystąpiła do Prezydent Miasta z wnioskiem o zmianę zarządzenia określającego zasady najmu lokali użytkowych. Zmiana ta powinna zagwarantować mieszkańcom poszczególnych dzielnic prawo do współdecydowania o wyborze najemcy oraz przeznaczeniu lokali użytkowych, którymi zarządza miasto.
Poniedziałek 4:59pm
Joanna Erbel ‎3.
Apel w sprawie Baru Prasowego

DO:

1. Zarządu Dzielnicy Śródmieście

2. Rady Dzielnicy Śródmieście

3. Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście

My, niżej podpisani Radni Dzielnicy Śródmieście, świadomi tego, że władze miasta w swoich decyzjach i działaniach powinny uwzględniać potrzeby różnych grup mieszkańców - również tych mniej zamożnych; świadomi poparcia społecznego dla funkcjonowania w mieście tanich barów mlecznych; świadomi, faktu, że obecnie funkcjonujące bary mleczne są kontynuacją tradycji sięgającej XIX wieku, apelujemy do Zarządu Dzielnicy Śródmieście, Rady Dzielnicy Śródmieście oraz Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami o znalezienie takich rozwiązań prawnych, które zagwarantują, że w miejscu zlikwidowanego Baru Prasowego (ul.Marszałkowska 10/16), będzie dalej funkcjonował bar mleczny serwujący wysokiej jakości posiłki mleczno – nabiałowo – jarskie w cenach przystępnych dla mniej zamożnych mieszkańców. Apelujemy również o znalezienie takich rozwiązań prawnych, które zobowiążą nowego użytkownika lokalu do poszanowania i zachowania klimatu oraz (w stopniu możliwie dużym) pierwotnego wystroju wnętrza tego lokalu.

Aby zagwarantować, że potrzeby mieszkańców będą w przyszłości brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi na terenie Dzielnicy Śródmieście, postulujemy (1) stworzenie Mapy Potrzeb Mieszkańców, podobnie jak stało się to w Dzielnicy Praga Południe oraz (2) wystąpienie przez Radę Dzielnicy do Rady Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały gwarantującej mieszkańcom prawo do współdecydowania o wyborze najemcy oraz funkcji lokali użytkowych znajdujących się w zasobach lokalowych miasta.
Poniedziałek 4:59pm
 
Joanna Erbel Jan Rybczyński ze Stow. Oleandrów mówił o wartości "Prasowego" jako miejsca spotkań dla lokalnych mieszkanek i mieszkańców, którą pełni od 1954 roku. Podkreślał, że jako bezpośredni sąsiad baru obserwuje kto chodzi do niego. I że zawsze jak ktos do niego przyjezdzał to chciał isc do "Prasowego" - widac zapadł im pamiec
Poniedziałek 5:02pm
Joanna Erbel Jeden z mieszkańców Śródmieścia mówi o tym, że bary nie muszą być "przaśne" (jak sugeruje burmistrz Bartelski) . Wręcza obecnym serię fotografii z barów mlecznych z Wrocławia i Poznania, jako dowód, że nie muszą być przaśne
Poniedziałek 5:03pm
 
Joanna Erbel Bartek - o konieczności demokratyzacji procesu decyzyjnego na temat zagospodarowania lokali komunalnych. Jest to, co łączy te wszystkie apele
Poniedziałek 5:04pm
 
Joanna Erbel Przewodniczący mówi, że jest rozczarowany stanowiskiem Walkiewicza, bo jest zbyt ogólne
Poniedziałek 5:05pm
Joanna Erbel nie wiadomo, co znaczy, że to ma być "bar mleczny" - obawa, że może tam powstać droga restauracja
Poniedziałek 5:06pm
Joanna Erbel ‎// obecna obowiązują def. baru mlecznego to:

Art. 6 17) bar mleczny— przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie.[1]

Art. 7a. 1. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom także poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

2. Dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych mogą być udzielane na wniosek przedsiębiorcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok. [2]

[1] Ustawa o pomocy społecznej, Art. 6 podpunkt 17, z dnia 12 marca 2004. Tekst ujednolicony na 01.01.2012

[2] Ustawa o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004. Tekst ujednolicony na 01.01.2012 //
Poniedziałek 5:07pm
Joanna Erbel Radny Rzońca: nikt nie ma monopolu na wiedzę. Żałuje, że nie ma burmistrza, ani nikogo z Zarządu Dz., zwłaszcza, ze dotychczasowa praktyka pokazuje, że ogłoszenie konkursu profilowanego wymaga stanowiska Zarządu
Poniedziałek 5:08pm
 
Joanna Erbel to ze strony Zarzadu Dzielnicy są fachowcy prawnicy, którzy mogliby takie warunki okreslic
Poniedziałek 5:09pm
Joanna Erbel ‎[a Natalia Bet siedzi słucha i wygląda na zniechęconą przebiegiem dyskusji]
Poniedziałek 5:10pm · 1
 
Joanna Erbel Rzońca wspomina o mapie potrzeb, że powstała, ale że Bartelski nie jest przekonany co do tego, że jest ona potrzebna
Poniedziałek 5:11pm
 
Joanna Erbel Pytanie z sali: gdzie mapa
Poniedziałek 5:11pm
Joanna Erbel odpowiedz: jest na stronie urzędu
Poniedziałek 5:12pm
Joanna ErbelPrzemek Sendzielski: apeluje, żeby radni przestali sie przerzucać odpowiedzialnoscią i powiedzieli jakie mają być kryteria
Poniedziałek 5:14pm
Joanna Erbel Przewodniczący: uważa, że to nie powininen być profilowany przetarg, bo nie wiadomo jakby profilowanie mogłoby wygladać. I w jego odczuciu nie powinno się ogarniczać wolnego rynku, ale uważa, że nie powinno tam być banku
Poniedziałek 5:15pm · 4
Joanna Erbel Marta /strona społeczna/ mówi, że to nie rynek jest podmiotem, ale MY-mieszkańcy. I radni reprezentują NAS-mieszkańców, a nie rynek.
Poniedziałek 5:15pm
 
Joanna Erbel I że sedno odpowiedzi na pytanie opiera na tym, żeby właczyć nas w proces DECYZYJNY (a nie tylko opiniodawczy)
Poniedziałek 5:16pm
 
Joanna Erbel Apel Bartka o demokratyzację procesów decyzyjnych
Poniedziałek 5:19pm
 
Grzegorz Kubarczyk brawa dla pana przewodniczącego za logikę - nie możemy profilować przetargu bo rynek, ale jakoś by nie chciał tam banku....typowe "mam związane ręce"
Poniedziałek 5:20pm · 1
 
Joanna Erbel Przewodniczący niby się zgadza - chce demokratyzować - ale jednoczesnie albo nie rozumie albo nie chce wyobrazić sobie w jaki sposób można odejsc od kryterium rynkowego.
Poniedziałek 5:20pm
 
Joanna Erbel Przewodniczący PO mówi, ze musza dbac o budzet. I znowu powtarza: "im wiecej demokracji tym lepiej"
Poniedziałek 5:21pm
Joanna ErbelPrzemek Sendzielski: Pytanie ile lokali ma ZGN (pyta dyr. Mazur) w Śródmieściu (około 3000 tys) - barów: 7. Czyli rynek jest dostarczająco dobrze doreprezentowany
Poniedziałek 5:22pm
Joanna Erbel Dyr. Mazur (ZNG): lokal po "Prasowym" nie jest objęty roszczeniami, wiec miasto chciałoby ogłosic przetarg na 10 lat, ale mysla o tym, ze nie wyklucza to, ze bar mleczny nie powstały ulice albo dwie dalej w innym lokalu
Poniedziałek 5:23pm
 
Joanna Erbel Pytanie, czy kryterium może by mogło być menu
Poniedziałek 5:25pm
 
Joanna Erbel wątpliwość czy znajda sie chętni do prowadzenia baru
Poniedziałek 5:25pm
 
Joanna Erbel Bartek przywołuje historie z felietonu z KP (który napisał Tomasz Piątek http://www.krytykapolityczna.pl/TomaszPiatek/Bezsensowninierentowni/menuid-215.html ) i dodaje, że jednym z kryterium jest DOPUSZCZENIE MIESZKAŃCÓW DO WSPÓŁDECYDOWANIA - to by ochroniło nas przed ofertami, które sie podszywają pod "bar mleczny". Mówi o wpływie mieszkanców na przykładzie budżetów partycypacyjnych
Poniedziałek 5:35pm
 
Joanna ErbelNina Józefina Bąk: trzeba ustalać kryteria - propozycja: 70% potrwac w menu kwalifikuje sie pod dotację.

Na argument dyr. ZGN, "że jak to o wszystkich lokalach decydować?" - proponuje żeby zaczać od kilku
Poniedziałek 5:37pm
Joanna Erbel Jeden z radnych mówi, że widzi brak woli ze strony Rady (domyślnie - przewodniczącego), żeby to był przetarg profilowany. I że niepokoi go to, że to Zarzad i burmistrz maja recenzować do wymyśli Rada, ale na odwrót. I że brak burmistrza i przedstawicieli Zarządu jest lekceważący dla mieszkańców, którzy przyszli
Poniedziałek 5:39pm
Joanna Erbel Mówi, że nikt sie nie pyta radnych o kryteria odnośnie lokali przeznaczone na kulturę. Przewodniczący Martofel mówi, ze to niby łatwiej jest określi kryteria odnosnie kultury
Poniedziałek 5:41pm
Joanna Erbel Mówi o braku dobrej woli i podejściu takim, że władze /wybrane w wyborach/ zastanawiały się codziennie co zrobić, zeby mieszkankom/mieszkańcom było lepiej.

I że NIE MA MAPY POTRZEB, ale mapa handlu i usług
[Urszula Majewska: Gdzie jest ta mapa? - nie mogę znaleźć]
Poniedziałek 5:43pm
 
Joanna Erbel Przewodniczący Martofel mówi, że populizmem jest pytanie mieszkańców o ich potrzeby
Poniedziałek 5:44pm · 1
 
Joanna Erbel Marta: prosi, żeby obrady były bardziej konstruktywne, bo nas-mieszkanców interesuje przyszłosc DOKŁADNIE TEGO lokalu. I że ważna jest WOLA RADNYCH, żeby wspólnie decydowac.
Poniedziałek 5:45pm
 
Joanna Erbel Przewodniczący Rady i dyr. ZGN mowia, że NIE ODPOWIADAJĄ FINANSOWO przez mieszkańcami
Poniedziałek 5:49pm
 
Joanna Erbel Marta mówi, że na Wilczej 32 i Bar u Flisa zniknęły po podwyższe czynszów - stoi pusty i nie zarabia na siebie
Poniedziałek 5:49pm
 
Joanna Erbel Mówi właściciel MLECZARNI w al. Jerozolimskich: Mówi, ze pomysłem było zerwanie z "przasnoscia" i wprowadzenie konkurencji wobec fast foodów. Mówi, że chetnie sie podzieli doswiadczenia i że WYNEGOCJOWAŁ UMOWĘ NA LOKAL (przy ul. Bagatela). Płaci 100 zł/m2. I że chciałby, że w MLECZARNI było taniej, ale jest czynsz za wysoki i że powołanie baru mlecznego taniego bije w niego. I że gdyby płacił mniej to byłoby taniej.
Poniedziałek 5:53pm
 
Joanna Erbel Radny Łaga: bar mleczny jest fajny magiczny sentymentalny, ale słyszy od radnych, ze krytykuja Bartelskiego i że to nie fair. Bo Bartelski musi zarobić na domy opieki społecznej.
i że gdyby tamta Pani /prowadzaca kiedys "Prasowy"/ wróciła to by jej zaufał. Ale nie wie jak rozmawiac o archetypie
Poniedziałek 5:57pm
 
Joanna Erbel Gierki polityczne - przytyki do Grzegorz Walkiewicz [nieznośne są te aluzje, ironie]
Poniedziałek 5:58pm
 
Joanna ErbelOla Lola: mówi o tym, że w Krakowie są stałe stawki na lokale użytkowe objete ochroną, np. bary mleczne (20zł/m2)
Poniedziałek 6:01pm
 
Joanna Erbel Dalej: krytyka "mapy potrzeb", że nie da sie tego zrobic za pomoca ankiety, ale trzeba dyskusji, bo ktora pozwoli rozszerzyc wyobraźnie zarównie mieszknaek i mieszkańców, jak i radnych. Proponuje przejsc do kryteriów.
Poniedziałek 6:02pm
 
Joanna Erbel Ewa Czerwińska, z al. Jerozolimskich 49, gdzie był bar "Średnicowy,", o który najemca nie dbał i ZGN nie prowadził kontroli nad tym lokalem. Potem ZGN dało go NGOsowi za czynsz 12 zł/m2 - teraz po podwyzce: 15 zł/m2. Pani mówi, że to UTOPIA, co my/obrończynie - obrończynie baru chce przeforsowac
Poniedziałek 6:05pm
 
Joanna Erbel Ania, o tym, że niepokoi ja to, co mowi dyr. ZGN - ze to jest niegospodarne jesli tak atrakcyjny lokal (mozna przetarg na 10 lat/sprzedac) chce sie przeznaczyc na bar mleczny.

I że zakładanie, że bary mleczne maja byc w mniej atrakcyjnych miejscach, gdzie byłyby roszczenia pokazuje, że prioryetem władz miasta jest jednak troska o to, żeby te bary były.
Poniedziałek 6:08pm
 
Joanna Erbel Kolejne kryterium: porównać ceny potraw do minimum socjalnego. I sprawdzac czy ceny w barze pozwalaja za minimum socjalne się wyżywic
Poniedziałek 6:09pm
Joanna Erbel ‎[ Krzysztof Herbst: tutaj możesz poczytać jak jest ]
Poniedziałek 6:11pm
 
Joanna Erbel mamy kartke - Marta trzyma - chcemy pisac kryteria
Poniedziałek 6:11pm
 
Joanna Erbel Radna Wiśniewska: popiera inicjatywe bary mleczne są potrzebne. natomiast funkcjonujemy w określonej rzeczywistości prawnej i że warto zastanowic sie nad stworzeniem takiej formy prawnej, żeby można by zapewnić, zeby był tam bar mleczny.

pytanie - na ile reprezentatywne jest "grono mieszkańców".
Propozycja, ze forma demokrtyczną są radni. [fala smiechu]. zmiana na: rady osiedli. /UWAGA! w tych wyobrach do 12 rad osiedli wybrano radnych tylko do 3 z braku chetnych/

ale jest "swoboda działalnosci" gospodarczej.
Poniedziałek 6:17pm
 
Joanna Erbel ZAPOMINA SIĘ, ŻE TO NIE TYLKO MIESZKANKI i MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BARU MLECZNEGO, ALE RÓWNIEŻ UCZNIOWIE SZKÓŁ, KLINECI SKLEPÓW, PRACOWNICY LOKALI OKOLICZNYCH, więc NIE można uznawać, że jeśli Rady Osiedli będa decydować to bedzie to demokratyczne i reprezentatywne
Poniedziałek 6:19pm
 
Joanna ErbelGrzegorz Walkiewicz: cytuje definicję baru mlecznego z uchwały o pomocy społecznej [tą co jest wyżej] dodaje, że marża NIE może być wyższa niż 30% wartości produktów.

A propos postulatu demokratyzacji: konkursy na kulture/profilowane - powoływane są Komisje, które pomagaja wybierać lokale. Proponuje, żeby powołać taką KOMISJĘ (nie wiadomo w jaki sposób Bartelski dobiera członków i członkinie sa wybierami do komisji). Mogliby by być przedstawiciele mieszkańców, rad osiedla, radnych i innych.

ALE JEST TAKIE FORMALNE ROZWIĄZANIE, KTÓRE BY UMOŻLIWIŁO USPOŁECZNIENIE PROCESÓW DECYZYJNYCH.
Poniedziałek 6:22pm
 
Joanna ErbelGrzegorz Walkiewicz: Mamy naciskac na radnych, że MAPA POTRZEB powstała. Jest to proces, wiec nie mozna mówic, że mapa została zrobiona. I że powinno się odbywać co miesiąc.
Poniedziałek 6:24pm
 
Joanna Erbel BRAWO Grzegorz Walkiewicz !!!
Poniedziałek 6:25pm
Poniedziałek 6:45pm · 1
Joanna Erbel PO PRZERWIE

Grzegorz Walkiewicz czyta wypracowane z nami-mieszkańcami stanowisko:

1. def. baru mlecznego - posiłki z def. baru mlecznego powinny stanowic conajmniej 50% ofery

2. minimalna stawka ogłoszona w konkursie, to minimalna stawka ogłoszona przez ZGN (12,5zł/m2)

3. powołanie KOMISJI. Skład: radni, rady osiedli, zainteresowani mieszkańcy (zarówno formalne, jak i nieformalne) /takie same komisje jak sie powołuje w przypadku powoływanie komisji przy konkursach na lokale na kulturę/

4. waga kryteriów ocen powinna byc określana przez wybraną Komisję
Poniedziałek 6:55pm
 
Joanna Erbel PRZYJĘTE! UCHWALONE !!!
 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.